egyszazalek

Alapszabály (kivonat)

Az Egyesület neve:
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület

Székhelye:
8087 Alcsútdoboz, Petőfi u. 5. sz.

Működése kiterjed:
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa települések teljes közigazgatási területére.

Alakulás időpontja: 2001. 02. 22.
Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület célja

1. Az Egyesület célja Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek és Vértesacsa települések   helyi közösségeinek, ezen településeken élő és dolgozó állampolgárok nemzeti gondolkodásának fejlesztése. A nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, társadalmi szervezetek együttműködésének támogatása.

2. A nemzeti, a polgári értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a polgári demokrácia erősítése érdekében.

3. A hűség, kitartás, hazaszeretet képviselete, közreműködés ezen nevelési elvek megvalósításában.

4. Az Egyesület célja szakmai és polgári fórumot teremteni a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, és Vértesacsa települések fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. A hasonló célt megvalósítani kívánó társadalmi szervezetek együttműködésének, együttgondolkodásának támogatása, ösztönzése.

5. A nem kormányzati szervek összefogását ösztönözni az érintett települések érdekeinek, céljainak elősegítésére.

6. Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek és Vértesacsa területén élő, avagy dolgozó polgárokat bevonni a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe, a polgárosodás nemes céljainak megvalósításába.

7. Nyilvánosságot biztosítani a későbbi helyi, települési célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítése a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek és Vértesacsa települések területén élő, illetve a munkát vállaló polgárai számára.

8. Együttgondolkodás az életminőség javításának lehetőségeiről.

Az Egyesület feladata, tevékenysége

Az Egyesület céljainak széles körben történő megismertetése.

A helyi, települési szintű politikai döntéshozatalnak az Egyesület érdekében történő befolyásolása.

Az Egyesület feladatainak végrehajtása során:

Szervezi és összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett   tevékenységét.

Szervezi a polgári társas élet fórumait: találkozókat, fórumokat, konferenciákat, rendezvényeket, műsoros előadásokat tart, hozzájuk kapcsolódva a polgári jelen és múlt értékeit bemutató kiállításokat, bemutatókat szervez.

A rendelkezésre álló eszközökkel segíti az Egyesület céljaihoz kötődő tudományos és művészeti tevékenységet és ezek eredményeinek nyilvánosságra kerülését.

Véleményt nyilvánít a közéletnek az Egyesület céljait érintő helyi, települési, - avagy felmerülése esetén megyei, illetve országos - jelentőségű kérdéseiben, ezekről állásfoglalást ad ki.

Az Egyesület feladatainak végrehajtására bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre, melyről jelen Alapszabály egyidejű módosításával a Közgyűlés jogosult dönteni.

Egyesületi tagság keletkezése

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, - magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától -, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

Ezen túl szükséges felvételi követelmény két egyesületi tag ajánlása, amely tagok közül egyik tagnak az Elnökség tagjának kell lennie.

A tagfelvételről az Elnökség dönt.

Az Egyesület támogató - pártoló - tagja lehet az a magyar, avagy külföldi természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

A tag jogai és kötelezettségei

Az egyesület tagja:

Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

Az Egyesület szerveibe választhat és választható.

Köteles    eleget    tenni    az    Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. Szavazni kizárólag személyesen lehet.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

Az Elnökség feladatai

Az Elnökség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról és dönt minden olyan ügyben, mely az alapszabály szerint hatáskörébe tartozik.

Az Elnökség a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a közgyűlés határozatainak megtartásával vezeti és irányítja az Egyesület működését.

Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke korlátozás mentesen jogosult.

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott állami, önkormányzati költségvetési támogatásokból származó sikeres pályázati támogatási összegekkel gazdálkodik.

Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási - ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

Jelen Alapszabályt az Egyesület 2010. március 1-én összehívott
közgyűlése a 2/2010.(111.1.) számú határozatával állapította meg.

Alcsútdoboz, 2010. március 1.

 

Fekete Imre
Egyesület Elnöke

Keresés

Támogató

me

mfp